کارگاه ها و دوره های آموزشی کاربردی

دوره های کاربردی و تخصصی مدیران فرایند در قالب دوره های کوتاه مدت، به آموزش دانش و مهارتهای مدیریت فرایند کسب و کار می پردازد. هر دوره مشتمل بر ۳ الی ۵ جلسه آموزشی (۴ ساعته) است.