• مشاوره جهت خودارزیابی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی
  •  مشاوره جهت دریافت جایزه ملی تعالی منابع انسانی
  •  عارضه یابی و تدوین برنامه توسعه منابع انسانی بر مبنای الگوی تعالی منابع انسانی