همکاری با کارشناسان، مدیران و مشاوران مدیریت فرایندهای کسب و کار در زمینه تکمیل بانک الگوی (نمونه) فرایندها

مدیران فرایند پارس با هدف تکمیل بانک الگوهای فرایندهای کسب و کار و مستندات مرتبط با آنها در صنایع و بخش های مختلف از کارشناسان، مدیران و مشاوران محترم این حوزه دعوت می کند، برای ارائه الگوهای فرایندی خود به بازار هدف، با ما تماس بگیرند.