مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

  • مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست ؟

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار یا همان BPM، شامل روش‌ها، تکنیک ها و ابزارهایی جهت پشتیبانی از طراحی، مدیریت و تحلیل فرایندهای کسب و کار است؛ به عبارت دیگر، BPM یک رویکرد ساختار یافته باهدف بهبود کیفیت محصول و خدمات است و تلاش دارد تا فرایندهای سازمان را با استراتژی سازمان همسو نماید و به موازات آن رضایت مشتری را با افزایش کیفیت، بهبود دهد.

  • خدمات مدیران فرایند پارس

  • آموزش مبانی مدیریت فرایندهای کسب و کار در قالب کارگاه های آموزشی و به صورت کاربردی
  •  مشاوره جهت تدوین معماری فرایندهای کسب و کار و سازمان
  •  مشاوره جهت شناسایی فرایندهای کسب و کار
  •  مشاوره جهت تحلیل فرایندهای کسب و کار
  •  مشاوره جهت بازطراحی فرایندهای کسب و کار
  •  مشاوره جهت استقرار فرایندهای کسب و کار
  •  مشاوره جهت اتوماسیون فرایندهای کسب و کار