•  آموزش نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001
  • مشاوره در طراحی و استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001