•  آموزش پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)
  • مشاوره در طراحی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)