کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار

معرفی کتاب: پیکره دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

/
در این نوشته به طور مختصر به معرفی کتاب پیکره دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM CBOK) ترجمه مهدی فتح اله و بهرام ناجدی می پردازیم.
نمونه فرایندهای کسب و کار_شرکت مدیران فرایند پارس

اهداف ارائه محصولات "الگوهای (نمونه) فرایندهای کسب و کار و مدارک مرتبط"

/
اهداف ارائه محصولات "الگوهای (نمونه) فرایندهای کسب و کار و مدارک مرتبط"
برگزاری کارگاه آموزشی خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در شرکت آب و خاک قدس رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی خودارزیابی EFQM در شرکت آب و خاک رضوی

/
کارگاه آموزشی خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در روز پنجشنبه مورخ…
کارگاه تدوین اظهارنامه جایزه تعالی سازمانی در دانشگاه علمی کاربردی رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در مرکز علمی کاربردی آستان قدس رضوی

/
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در مرکز علمی کاربردی آستان قدس رضوی