الگوی سرآمدی EFQM

برگزاری کارگاه آموزشی خودارزیابی EFQM در شرکت آب و خاک رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در مرکز علمی کاربردی آستان قدس رضوی