فرایند ها در گذار از دوران کرونا چگونه به ما کمک می کنند؟