مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

فرایند ها در گذار از دوران کرونا چگونه به ما کمک می کنند؟

معرفی کتاب: پیکره دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

اهداف ارائه محصولات “الگوهای (نمونه) فرایندهای کسب و کار و مدارک مرتبط”