آموزش های آنلاین شرکت مدیران فرایند پارس

آموزش های آنلاین به صورت وبینار در موضوعات مدیریت فرایندهای کسب و کار، الگوهای سرآمدی و موضوعات اجرایی و مدیریتی صنعت ساختمان