نمونه فرایندهای کسب و کار_شرکت مدیران فرایند پارس

الگوی فرایند (Business Process Template) یک نمونه خوب از یک فرایند کسب و کار است که می تواند برای تدوین فرایند مورد استفاده قرار گیرد.