AudioBookIcon

کتاب های صوتی (Audio Book) در موضوعات مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)، الگوهای سرآمدی و استاندارد های مدیریتی با هدف کمک به توانمند سازی کارشناسان و مدیران بهبود سازمانی.