محصولات عمومی قابل استفاده در تمام صنایع شامل نمونه فرایندهای کسب و کار، آموزش های ویدئویی، کتاب های الکترونیک و …